انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف
نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن آدرس وب و پست الکترونیک عکس

دکتر محسن اصغری

Asghari,Mohsen

مدیر برنامه

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics

 

۶۶۱۶۵۵۲۳ Email: asghari@sharif.eduWeb: http://sharif.ir/~asghari

مکان و زمان حضور
روز: سه شنبهساعت ملاقات: ۱۵.۰۰ با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد۴

دکتر علی محمدافشین

 همت یار

Hemmatyar,

Ali Mohammad Afshin

مدیر برنامه

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology

۶۶۱۶۶۶۳۰ Email:  hemmatyar@sharif.edu
Web: http://sharif.edu/~hemmatyar

مکان و زمان حضور
روز: دوشنبهساعت ملاقات: ۱۰٫۳۰ الی ۱۲.۰۰با هماهنگی قبلی

دانشکده کامپیوتر

دکتر حسین غضنفری

Ghazanfari,hossein

مدیر برنامه

 

مهندسی نفت

Petroleum Engineering

۶۶۱۶۶۴۱۳ Email: ghazanfari@sharif.edu

Web:  http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=ghazanfari

 

مکان و زمان حضور
روز:شنبهساعت ملاقات: ۱۳٫۳۰ الی ۱۵.۰۰با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد۴

دکتر علیرضا خالو

Khaloo,Alireza

مدیر برنامه

 

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

۶۶۱۶۴۲۱۱ Email: Khaloo@sharif.edu

Web:http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=khaloo

مکان و زمان حضور
روز: دوشنبهساعت ملاقات: ۱۵.۰۰-۱۶.۰۰با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد۴

X