انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

روز استاد ۹۴

روز بزرگداشت مقام استاد به همت مسولین پردیس و انجمن علمی برگزار گردید در این مراسم که با حضور هیئت رئیسه پردیس و…

معارفه ۹۴

همایش یک روزه دانشجویان جدیدالورود پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف روز پنجشنبه نهم مهرماه برگزار شد. این…
X