انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

دبیران دوره دوم انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

*

مهندسی مکاترونیک

 

محمدحسین رحیمی

Email: 

* مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

مهدی ابراهیمی

Email : 

 
* مهندسی نفت
 

 

شهاب قاسمی

Email: shahaab.ghasemi@gmail.com

 
* مهندسی عمران
 

 

 امیررضا مجاهد

Email: a.mojahed@ymail.com

 
* مهندسی مکانیک

 

 

شایان شمس زاده

Email: Shayan.Shamszadeh@gmail.com

 
X