انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

دبیران دوره اول انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

*

مهندسی مکاترونیک

 

نیلوفر نیلچیانی

Email: n.nilchiani@gmail.com

 

* مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

امیر خسروجردی

Email : Emir.khosro@gmail.com

 
* مهندسی نفت
 

 

پویا نقی زاده

Email:  pooya.naghizadeh@gmail.com

 
* مهندسی عمران
 

 

ملیکا صنعتی

Email: Msk.melika@yahoo.com

 
* مهندسی مکانیک

 

 

فرشاد صبوری

Email:  sabouri.farshad@gmail.com

 
X