انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

روز استاد ۹۴

روز بزرگداشت مقام استاد به همت مسولین پردیس و انجمن علمی برگزار گردید

در این مراسم که با حضور هیئت رئیسه پردیس و معاونان دانشگاه انجام پذیرفت ،

ضمن تقدیر از اساتید محبوب دانشجویان که با رای گیری از دانشجویان توسط انجمن انتخاب شده بودند ، از دانشجویان برتر علمی ، فرهنگی  و شورا مرکزی دوره قبل انجمن  در هر رشته با تقدیم جوایز و لوح سپاس تقدیر و تشکر گردید.

X