انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری همایش هم اندیشی اساتید زمستان۹۳

در این برنامه ابتدا ریاست پردیس بین الملل تهران با ارائه ی گزارشی از عملکرد پردیس و دغدغه های پیش روی پردیس به بیان پاره ای از ملاحظات آموزشی پردیس و نیز شرح برخی نقطه نظرات مطرح شده در جلسه هم اندیشی با اولیاء دانشجویان پردیس پرداخت . سپس معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن تشکر از مجموعه پردیس در خصوص برخورد شایسته اساتید پردیس با دانشجویان و ضرورت انتقال ملاحظات آموزشی و فرهنگی دانشگاه به دانشجویان پردیس و رعایت آن تاکید نمود. در این مراسم که همراه با صرف نهار از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴ در یکی از سالنهای رستوران دانشگاه برگزار شد چند نفر از اساتید نیز در خصوص مسائل آموزشی موجود در پردیس ضمن بیان مطالب خود سخنرانی و پیشنهادهایی ارائه نمودند . در انتهای برنامه نیز ریاست دانشگاه به فلسفه ایجاد پردیس های خودگردان در دانشگاه ها اشاره کرده و با توجه به عملکرد پردیس تهران و مقایسه آن با سایر پردیس های دانشگاهی از عملکرد مجموعه پردیس تهران تشکر بعمل آورد و با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت آموزشی پردیس بر حفظ جایگاه برند دانشگاه تاکید نمود.

X