انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

استقبال ثبت نام ورودی ۹۵

استقبال از پذیرفته شدگان پردیس بین الملل تهران در سال ۹۵ درروزثبت نام وبرپایی توردانشگاه توسط انجمن علمی

دانشجویان در این روز با ثبت نام و گشت و گذار در محیط دانشگاه و قسمت های مختلف  آشنا گردیدند و آماده برای اغاز فصل جدیدی از زندگی خود شدند.

X