انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

تهران –  خیابان آزادی –  خیابان قاسمی –  خیابان گلستان –  طبقه دوم ساختمان شماره ۲ مکانیک –  دفتر انجمن علمی پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف

+9821-61975394

X